Bộ đếm từ trang web

Đếm từ trong một trang web nhất định trực tuyến miễn phí

All Keywords

Keyboard Quantity
Dễ
Dễ dàng đếm các từ
Công cụ này đếm các từ trên trang của bạn và bạn có thể nhận được không có từ của bạn ngay lập tức. Nếu chúng tôi đang viết một blog, chúng tôi muốn biết số lượng từ chúng tôi có thể dễ dàng biết số lượng từ với sự trợ giúp của công cụ này.
Bộ
Bộ đếm từ trang web
Nếu bạn muốn đếm các từ cho một trang web, bạn có thể sử dụng công cụ này. Đây là một công cụ đặc biệt và chúng ta cũng có thể tìm thấy từ phổ biến được sử dụng trên trang web. Bộ đếm từ trang web là một công cụ trực tuyến miễn phí đếm số lượng từ trên bất kỳ trang nào của trang web ngay lập tức.
Cải
Cải thiện mật độ từ khóa của bạn
Khi nói đến xếp hạng các trang web cho một thuật ngữ nhất định, mật độ từ khóa chỉ là một tiêu chí nhỏ cho các công cụ tìm kiếm ngày nay. Để đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm hiểu tài liệu của bạn, sử dụng (các) từ khóa focus của bạn trong tất cả các yếu tố quan trọng trên trang: thẻ tiêu đề, mô tả Meta, H1, body, alt tag, và các liên kết nội bộ. Các đặc điểm ngoài trang như liên kết ngược và văn bản neo, ngoài các thành phần trên trang, vẫn quan trọng đối với các công cụ tìm kiếm khi lập chỉ mục và xếp hạng các trang web của bạn.
An
An toàn và an toàn
Sử dụng URL của một trang web, ứng dụng của chúng tôi cho phép bạn xem nội dung ngay từ trang. Nếu đúng như vậy, chúng tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi không lưu trữ hoặc xem thông tin của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư của bạn đối với bạn.
how to image

rating-img
Rate this tool
4.64/5   22 votes